Επιχειρηματική αριστεία

Η L.A. Farm A.E. είναι μια υγιής επιχείρηση που συνεχώς εξελίσσεται διατηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και έχει αποσπάσει επιχειρηματική αριστεία. Αξίζει δε να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή κατατάσσεται ανάμεσα στις 500 ελληνικές επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα λειτουργικά κέρδη EBITDA.